40 ТА БҮХЭНД ОРУУЛАЛТЫН ТУСГАЙ МЭДЭЭЛЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН ШУУД ҮНЭГҮЙ [ХУДАЛДАА | SCALE